Lv | En |
Darba meklētāji: 154847
CV skaits: 10987
Vakances: 2
Seko līdzi:

REĢISTRĒTIES

Lai reģistrētos kā jauns lietotājs, Jums jāaizpilda reģistrācijas forma. Daži ieteikumi reģistrācijai:

  • Obligāti jāievada visi formā prasītie dati!
  • Lietotāja vārdu varat brīvi izvēlēties, līdz 12 simboliem un bez latviešu burtiem un bez tukšumiem.
  • Parolei jābūt 4-12 simbolus garai un bez tukšumiem. Turklāt tiek ņemts vērā arī lielo/mazo burtu lietojums. Viena un tā pati parole jāievada 2 reizes.

Pēc reģistrācijas Jūsu parole un lietotāja vārds tiks nosūtīti uz Jūsu norādīto e-mail.

REĢISTRĒTIES (Darba meklētājiem)

Vārds, uzvārds:
E-mails:
Lietotāja vārds:
Parole:
( atkārtoti tā pati parole )
Reģistrējoties Personāla atlases sistēmā E-darbs (turpmāk - E-darbs), kura publicēta Internetā un kuras personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "KOMIN", PVN reģistrācijas numurs LV40003006753, Neretas ielā 2/1, Rīgā, LV-1004, es (persona) apstiprinu, ka:

1. Visi manis sniegtie Personas dati E-darbs ir precīzi un nesatur maldinošu informāciju.

2. Es nesu pilnu atbildību par kaitējumu, kas nodarīts personas datu apstrādes pārzinim un/vai trešajām personām, ja tas radies, man sniedzot neprecīzus vai maldinošus personas datus.

3. Personas datu apstrādes pārzinis apkopo, apvieno, izdala, saglabā, dzēš vai citādi apstrādā manis sniegtos Personas datus.

4. Personas datu apstrādes pārzinis padara pieejamus manus Personas datus trešajām personām, kuras šos datus izmanto personāla atlases vajadzībām.

5. Jebkurai trešajai personai personas datu apstrādes pārzinis var padarīt pieejamus manus Personas datus, kuros nav Personu identificējošie dati - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kontaktinformācija, darbavietas(-u) nosaukums (-i), kurās Persona ir strādājusi.

6. Personas datu apstrādes pārzinis var dzēst manus Personas datus, ja tie neatbilst vispārpieņemtajām ētikas normām, vai,ja ir pamats uzskatīt vai ir skaidri secināms, ka sniegtie Personas dati ir kļūdaini.

7. Piekrītu tam, ka saņemu informāciju no personas datu apstrādes pārziņa par jauniem E-darbs pakalpojumiem, jaunumiem un papildus iespējām. No informācijas saņemšanas es varu atteikties savā lietotāja profilā sadaļā "E-pasta saraksti".

8. Visas autortiesības uz E-darbs vai tās datu bāzi pieder personas datu apstrādes pārzinim.

9. Mainot, labojot vai papildinot savus personas datus, kā arī mainot datu pieejamību (mainot statusu) sistēmā E-darbs, es neiegūstu nekādas autortiesības uz E-darbs un tās datu bāzi.

10. Personas datu apstrādes pārzinis neatbild par saistībām, kuras uzņemas Personas datu sniedzējs pret trešajām personām.

11. Personas datu apstrādes pārzinis neatbild par nodarīto kaitējumu, kas radies Personas datu sniedzējam paša vainas (nolaidības) dēļ.

12. Visi Personas dati, kas sniegti personas datu apstrādes pārzinim, ir sniegti bez piespiešanas un brīvprātīgi.

Lietotājvārds un parole
e-darbs iesaka 
Sadarbības partneri 
e-darbs iesaka
 
© e-darbs 2012, KOMIN SIA
Neretas iela 2/1, Rīga, LV-1004
tel. 67500509
e-darbs@e-darbs.lv
edarbs
Esi PIRMAIS informēts par aktuālajām vakancēm - piesakies jaunumu saņemšanai savā e-pastā!


Kļūsti par mūsu sekotāju
vai
– piedalies, saņem balvas.... un, protams, uzzini PIRMAIS!